Na jaką pomoc finansową mogą liczyć osoby ubogie w Polsce?

0

O pomoc finansową można ubiegać się w momencie, gdy nasza sytuacja życiowa znacząco się pogarsza, a przez to brakuje nam pieniędzy na podstawowe funkcjonowanie. Prawo polskie przewiduje wsparcie w postaci zasiłków, na które mogą liczyć osoby ubogie, spełniające określone warunki. O jakiej pomocy finansowej będzie tu mowa?

Pomoc finansowa – na co mogą liczyć osoby ubogie?

Pomoc finansowa to bardzo szerokie pojęcie, ponieważ mieści się w nim ogół wielu różnych form wsparcia, udzielanego na podstawie indywidualnej sytuacji danej osoby lub rodziny. W zależności więc od tego, co się dzieje w naszym i z jakim zdarzeniem, często losowym mamy do czynienia, wówczas co innego będzie nam przysługiwać według prawa i przepisów. Pomoc finansowa to np. zasiłek wyrównawczy (www.konstytucje.pl), chorobowy, opiekuńczy czy też zasiłki stałe i okresowe. Form pomocy dla ubogich oferowanych przez ośrodki społeczne jest więc wiele.

Dla kogo zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy dedykowany jest pracownikom, którzy w wyniku wypadku lub innej sytuacji losowej doznali uszczerbku na zdrowiu, a przez to ich sprawność do pracy została zmniejszona, co pociągnęło za sobą także obniżenie pensji. Wiązało się to też z koniecznością podjęcia rehabilitacji lub przyuczenia do innego stanowiska. Z tego tytułu przysługuje właśnie zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego.

Dla kogo zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu pracownikowi, który posiada ubezpieczenie zdrowotne. W zależności od formy ubezpieczenia nabywa się do niego prawo albo obowiązkowo po 30 dniach, albo dobrowolnie po 90 dniach jego posiadania. Jeżeli nasza niezdolność do pracy przedłuża się powyżej 33 dni, wówczas z ZUS-u finansowane jest wynagrodzenie chorobowe, pod warunkiem, że niezdolność powstała w czasie trwania ubezpieczenia. Zasiłek przyznawany jest maksymalnie na 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy, lub ciąży.

Rachunki do zapłacenia

Dla kogo zasiłek opiekuńczy?

W przypadku zasiłku opiekuńczego mamy do czynienia ze świadczeniem, które przyznawane jest pracownikowi, niemogącemu podjąć pracy ze względu na stan zdrowia członka rodziny i musi się nim opiekować. Dotyczy to przede wszystkim dzieci chorych i niepełnosprawnych, ale też innych członków rodziny. Czas wypłacania zasiłku będzie uzależniony od tego, czyją opieką należy się zająć.

Czym jest i dla kogo zasiłek stały?

Zasiłek stały to świadczenie oferowane przez pomoc społeczną dla rodzin, których miesięczny dochód nie przekracza 514 zł. Dotyczy on osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie są wystarczające do zapewnienia minimum egzystencji. Nie ma tu stałej kwoty, ponieważ wynosi ona różnicę między kryterium dochodowym a dochodem na rodzinę.

Czym jest i dla kogo zasiłek okresowy?

W tym przypadku mamy do czynienia z zasiłkiem, który przysługuje osobom czasowo znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, nieposiadające żadnych dochodów lub w kwocie niegwarantującej utrzymanie. Wyznaczenie przysługującej kwoty wygląda tutaj tak samo, jak w przypadku zasiłku stałego.

Do wyboru są też oczywiście inne formy wsparcia, w tym zasiłki celowe na zakup konkretnych produktów potrzebnych do życia, renty rodzinne, socjalne, a także możliwość otrzymywania od gminy dodatku mieszkaniowego na pokrycie opłat.

Share.

Leave A Reply