Kto może udzielać porad prawnych?

1

Z pewnością każdemu z nas zdarzyła się w życiu sytuacja, która zmusiła go do poszukiwań odpowiedzi na zapytania prawne. Wielu z nas gubi się w gąszczu ustaw, rozporządzeń i innych prawnych ustaleń. Zazwyczaj szukamy wtedy pomocy u adwokatów. Okazuje się jednak, że nie mają oni wyłączności na udzielanie porad prawnych.

Porady prawne w świetle prawa

Zaskakującym wydaje się fakt, iż w polskim prawie nie jest jasno sformułowane, kto, kiedy, w jakim zakresie oraz na jakich warunkach, może świadczyć usługi pomocy prawnej. Co więcej nie ma też regulacji poświadczającej, kto takowych usług nie może proponować. Wychodzi więc na to, że każdy z nas może udzielać porad prawnych, chociażby w Internecie, jednakże bazować one będą na własnym doświadczeniu, będą to więc raczej swobodne opinie, choć niejednej osobie w jakimś zakresie mogą być pomocne.

Zawody zaufania publicznego

Przepisy ograniczają się jedynie do regulacji cząstkowej dotyczącej tzw. prawniczych i pokrewnych zawodów zaufania publicznego. Do pierwszej grupy należą adwokaci, radcowie prawni i notariusze, zaś do drugiej rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi. Wspomniane osoby mają prawo do udzielania porad prawnych, przede wszystkim na zasadach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Adwokat i radca prawny

Najszerszy zakres pomocy prawnej, zarówno pozasądowej, jak i sądowej mogą świadczyć adwokaci i radcowie prawni. Adwokatem czy radcą prawnym jest magister prawa, który zrobił odpowiednio – aplikację adwokacką/radcowską i zdał egzamin adwokacki/radcowski. Ponadto zarówno adwokat, jaki i radca prawny podlegają przymusowi, obejmującemu obronę w sprawach karnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo jest bardzo obszerną dziedziną wiedzy

Notariusz

Po wyspecjalizowaną pomoc prawną w zakresie sporządzania i poświadczania dokumentów najlepiej udać się do notariusza. U niego sporządzić można wszelkie akta notarialne, oświadczenia, odpisy i wyciągi z dokumentów. Notariuszowi można także dać na przechowanie ważne dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.

Rzecznik patentowy i doradca podatkowy

Wszelkimi sprawami z zakresu własności przemysłowej, w tym np. kradzieży pomysłu oraz zwalczaniem innych przejawów nieuczciwej konkurencji zajmuje się rzecznik patentowy. Doradca podatkowy interesuje się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, począwszy od porad prawnych dotyczących podatków, przez prowadzenie ksiąg podatkowych, na sporządzaniu w czyimś imieniu zeznań podatkowych skończywszy.

Wszystkie wymienione powyżej zawody mają określone szczególne prawa i obowiązki zawodowe. Co więcej są one regulowane ustawowo oraz zasadami etyki zawodowej. Co ważne mają oni obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz zakaz reklamowania swoich usług. Ponadto podlegają nadzorowi w zakresie wykonywania zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Magister prawa

Porad prawnych może udzielać także magister prawa. Zdobyty tytuł umożliwia mu świadczenie usług pomocy pozasądowej, czyli pozwala na udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a także sporządzanie aktów prawnych i dokumentacji prawnej. Magister prawa może też udzielać pomocy sądowej w ograniczonym zakresie, tzn. może sporządzać pisma procesowe i reprezentować klienta w postępowaniu cywilnym.

Osoby spoza wymienionych profesji również mogą udzielać porad – w ich przypadku stosuje się przepisy o swobodzie działalności gospodarczej. Często porad prawnych udzielają nie tylko osoby posiadające wykształcenie prawnicze ale także studenci prawa oraz ci, którzy wypowiadają się w Internecie, bowiem, bazując na własnym doświadczeniu, są w stanie udzielić pomocy. Pamiętajmy jednak, by gdy wchodzi w grę poważna sprawa, nie polegać na opinii sąsiada, czy anonimowego forumowicza, a udać się po fachową pomoc do kancelarii adwokackiej.

Share.

Jeden komentarz

  1. A czy taki magister prawa nie powinien odbyć jakieś stażu zanim zacznie udzielać porad prawnych? Zawsze wydawało mi się, że po studiach musi być takim jakby praktykantem w kancelarii prawnej.

Leave A Reply