Jak inwestować w obligacje korporacyjne?

1

Obligacje korporacyjne są instrumentem finansowym, który w ostatnich latach nabiera na znaczeniu – wiąże się to głównie z otwarciem się tego segmentu rynku kapitałowego na indywidualnych inwestorów od 2009 roku. Ale zaczynając od początku: rynek kapitałowy jest to jeden z rodzajów rynku finansowego na którym dokonuje się emisji średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych. Instrumentem finansowym natomiast nazywamy formę zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego.

Akcje i obligacje

Dwiema najbardziej popularnymi formami instrumentów finansowych na rynku kapitałowym są akcje i obligacje, nierozerwalnie związane z pojęciem papieru wartościowego. Za papier wartościowy uważamy dokument bądź zapis w systemie informatycznym który ucieleśnia prawa majątkowe przysługujące osobie wskazanej w dokumencie. Warto się więc zastanowić jak efektywnie inwestować w obligacje korporacyjne oraz doczytać więcej na ten temat tu https://bestcapital.pl/potencjalne-zyski-z-obligacji-korporacyjnych/.

Czym jest obligacja?

Jak już wiadomo, obligacja to papier wartościowy, który stanowi jeden z głównych instrumentów na rynku kapitałowym. Doprecyzowując, jest to dłużny papier wartościowy w którym emitent oświadcza, że jest dłużnikiem inwestora (który występuję tu w roli wierzyciela) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń wobec niego (jest to wartość nominalna obligacji oraz odsetki). Obligacje można podzielić ze względu na termin wykupu, oprocentowanie czy poziom ryzyka inwestycyjnego, ale najważniejszym kryterium jest rodzaj emitenta.

Obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne

Wyróżnić można zatem obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, obligacje komunalne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz najbardziej nas interesujące, czyli obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa. Ten krótki wstęp był potrzebny aby móc przejść do właściwego tematu, czyli jak efektywnie inwestować w obligacje korporacyjne.

Każdy może zostać inwestorem

Rating i ocena ryzyka kredytowego

Każdy inwestor decydujący się na samodzielny zakup obligacji musi posiadać sporą wiedzę na temat oferty publicznej i prywatnej, a także rynku pierwotnego i wtórnego. Niezbędna jest też znajomość takiego pojęcia jak rating, czyli ocena ryzyka kredytowego. Informacje te są potrzebne, aby móc zbudować swoją strategię inwestowania, czyli określić cel inwestycji, kapitał, okres w którym chcemy osiągnąć zyski i przewidywany poziom strat.

Efektywność podjętych kroków

Jednym z elementów tej strategii jest także ciągła analiza efektywności podjętych przez nas kroków. I co ważne, analiza ta opiera się na podstawie informacji, które już miały miejsce – nie jest gwarantem tego, że taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, ale posiadając wystarczająco dużo danych możemy z dużym prawdopodobieństwem określić, co się będzie działo w wyniku podejmowanych przez nas decyzji.

Po co robi się takie analizy? Po to, aby w miarę szybko wykryć co robimy źle, z czego zrezygnować a co poprawić. Pozwala to na maksymalnie wyeliminowanie przypadkowości w osiąganych zyskach. Przede wszystkim potrzebna jest analiza stopy zwrotu, którą najczęściej dokonuje się na podstawie miesięcznych danych – zostały one uznane za najbardziej optymalne (dane dzienne dają zbyt wątki zakres widzenia, natomiast dane kwartalne nie niosą za sobą konstruktywnych wniosków).

Ocena efektywności inwestowania w obligacje korporacyjne jest zajęciem żmudnym i wymagającym sporej wiedzy. Część inwestorów woli robić to sama, jeszcze inni wybierają fundusze inwestycyjne, które całych operacji kupna i sprzedaży dokonują za nich. Bez względu na to jaki sposób wybierzemy, ważne jest aby zadbać o to by nieustannie poprawiać strategię inwestycyjną.

Share.

Jeden komentarz

  1. Ja kiedyś interesowałam się obligacjami, bo stwierdziałam, że to dobry pomysł na spokojną i pewną inwestycję. Ale w sumie z tego zrezygnowałam, bo mimo wszystko miałam za małą wiedzę.

Leave A Reply